Primitiva kärnladdningar - ett realistiskt hot?

Författare:

 • Arbman Gunnar
 • Axelsson Anders
 • Bergman Ronny
 • Melin Lena
 • Ringbom Anders
 • Oliver Lena
 • Widlund Lennart
 • Wigg Lars
 • Ågren Göran

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0735--SE

Sidor: 14

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Uran
 • plutonium
 • kärnvapen
 • kärnladdning
 • detektion
 • explosion
 • verkan
 • uranium
 • plutonium
 • nuclear weapons
 • detection
 • explosions
 • effects

Sammanfattning

Rapporten inleds med en beskrivning av dagens hotbild och vilka motiv som kan ligga till grund för aktörer som väljer att använda sig av en primitiv kärnladdning för att uppnå sina syften. Vidare bedöms möjligheten för en mindre grupp eller terroristorganisation att tillverka en fungerande primitiv kärnladdning och sannolik laddningsstyrka för denna. Möjligheter att med hjälp av utsänd strålning detektera en sådan laddning, samt vilka typer av fissilt material som kan vara attraktiva för framställningen, diskuteras också. Dessutom ges en kort orientering om skadeverkan och dess omfattning vid olika laddningsstyrkor. Slutsaten är att primitiva kärnladdningar utgör ett allvarligt hot, och att det kritiska steget för framställningen av kärnladdningen ligger i att få tillgång till det fissila materialet, dvs. få tillgång till plutonium eller tillräckligt höganrikat uran. Det mest troliga är att det fissila materialet anskaffas illegalt genom stöld eller köp. Vi bedömer det som osannolikt, att en mindre grupp själv i hemlighet skulle kunna producera det nödvändiga fissila materialet utgående från råmaterial. Den absolut viktigaste åtgärd man kan vidta, är därför att på alla sätt förhindra att färdigframställt klyvbart material kommer på avvägar under lagring eller hantering.