Space and defence. (Engelsk översättning av FOI-R--0188--SE)

Författare:

 • Andersson Marie
 • Arnzén Sylve
 • Berglund Erik
 • Ekblad Ulf
 • Hamnér Ola
 • Lindblad Anders
 • Lindström Sandra (tr)
 • Wingborg Niklas
 • Lars Höstbeck

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0765--SE

Sidor: 57

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Rymden
 • satellit
 • jonosfär
 • fjärranalys
 • ballistiska missiler
 • kommunikation
 • navigering
 • NBC
 • signalspaning
 • spaning
 • space
 • satellite
 • ionosphere
 • remote sensing
 • ballistic missile
 • communication
 • navigation
 • NBC
 • surveillance
 • reconnaissance
 • signals
 • intelligence

Sammanfattning

För såväl civila som militära tillämpningar ökar betydelsen av rymdbaserade system. I och med att teknik och metoder mognat har tillämpningarna blivit fler och de flesta av oss nyttjar dagligen tjänster som på ett eller annat sätt är beroende av rymdbaserade system. I syfte att inventera vilka frågeställningar och funktioner som är relevanta för Försvarsmakten har FOI under våren 2001 bedrivit en förstudie under rubriken Rymd och Försvar. Studien har visat att rymdbaserade system kan vara till nytta för Försvarsmakten på flera olika punkter. Studien identifierar tre områden av intresse för militära applikationer. De tre områdena är satellitrelaterade funktioner, bekämpning av satelliter och modifiering av jonosfären. Mot bakgrund av den förväntade nyttan av rymdrelaterade system och andra nationers engagemang i rymdfrågor föreslår studien att en process för kunskapsuppbyggnad kring militära applikationer av rymdteknik tas fram inom Försvarsmakten, FMV och FOI. Mot bakgrund av Försvarsmaktens behov bör en militär strategi avseende rymdfrågor tas fram där samverkan med civila och kommersiella intressen beaktas. Specifikt bör studeras hur rymdbaserade system kan användas för att stödja svensk personal vid internationella operationer.