Distribuerat beslutsfattande i en dynamisk militär miljö

Författare:

 • Lindoff Jenny

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0767--SE

Sidor: 102

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • naturalistiskt beslutsfattande
 • dynamisk miljö
 • expert
 • organisationsstruktur
 • mikrovärld
 • PC-spel
 • naturalistic decision-making
 • dynamic environment
 • expert
 • organisational structure
 • micro world
 • PC-game

Sammanfattning

Människan ställs dagligen inför en mängd beslut. Att fatta beslut i dynamiska eller naturliga miljöer ställer höga krav på människan. Det är ofta mycket som står på spel, problemen är dåligt strukturerade, miljön är föränderlig och besluten måste fattas under tidspress. När flera personer ska fatta beslut tillsammans kan beslutsfattandet organiseras på olika sätt t.ex. genom en demokratisk eller en hierarkisk organisationsstruktur. Denna rapport undersöker huruvida en hierarkisk organisationsstruktur är bättre lämpad än en demokratisk, för experter och noviser, vid distribuerat beslutsfattande i en dynamisk militär domän. En experimentell studie genomfördes med studenter och officerare i en mikrovärld som skapats utifrån ett kommersiellt krigsstrategispel. I grupper om fyra personer skulle försöksdeltagarna utföra två militära uppdrag. Resultatet visar att studenterna eliminerade signifikant fler fiender än officerarna. Inga andra signifikanta skillnader erhölls. Resultatet kan ha påverkats av ett antal faktorer, studenterna hade t.ex. större vana av datorer, PC-spel och strategispel än officerarna.