Årsrapport 2002 för FOIs forskning inom Försvarsforskning för regeringens behov

Författare:

 • Mittermaier Eva

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0773--SE

Sidor: 52

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Försvarspolitik
 • säkerhetspolitik
 • hot
 • risker
 • internationella operationer
 • krishanterin
 • materielförsörjning
 • defence policy
 • security policy
 • risks
 • threats
 • international operations
 • crisis management
 • armaments

Sammanfattning

Årsrapporten redovisar behandlade frågor och forskningsmål, genomförda aktiviteter, framkomna resultat och slutsatser, kunskapsspridning, nytta och effekter för kunden, förekomst av internationella avtal, samt eventuell fortsättning för respektive projekt. Projekten redovisas under programmen Säkerhetspolitisk utveckling, Teknik, industri och politik, Europeisk krishantering och internationella operationer, Ledning av totalförsvaret samt Samhällets risk- och krishantering.