Årsrapport 2002 frö FOIs forskning inom FoT-området Modellering och Simulering

Författare:

 • Sporre Lena

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0774--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • CMMS
 • CGF
 • HLA
 • MIND
 • SEDRIS
 • VV&A
 • datorstöd uppföljning
 • modellering
 • simulering
 • syntetiska omgivningar
 • mänskligt beteende
 • validering
 • verifiering
 • CMMS
 • CGF
 • HLA
 • MIND
 • SEDRIS
 • VV&A
 • computer-supported reconstruction and exploration
 • modelling
 • simulation
 • synthetic environment
 • human behaviour
 • validation
 • verification

Sammanfattning

Rapporten är en sammanfattning av verksamheten inom FOIs Forskning- och Teknologiområde Modellering och simulering (MoS). I rapporten redovisas översiktligt områdets omfattning och inriktning samt den nationella och internationella utvecklingen. Forskningsresultaten sammanfattas och genomförd verksamhet beskrivs projektvis. Insatser har gjorts för att höja MoS-kompetensen såväl allmänt som inom ett antal specifika områden. Forskningen inom MoS-området syftar till att stödja FM genom att utveckla och värdera teknologier, metoder och verktyg, användbara inom olika typer av MoS-tillämpningar.