Årsrapport 2002 för FOIs forskning inom FoT-området Sensorer över yran med Signaturanpassning

Författare:

 • Brusmark Bertil

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0780--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Sensor
 • radar
 • laser
 • IR
 • marksensorer
 • datafusion
 • signatur
 • signaturmaterial
 • sensor
 • radar
 • laser
 • IR
 • ground sensors
 • data fusion
 • low observables
 • radar absorbant
 • IR reduction

Sammanfattning

I rapporten sammanfattas översiktligt FOIs forskning under 2002 inom forskningsområdet Sensorer över ytan inkl Signaturanpassning. Området omfattar sensorsystem (radar, IR, laser, akustik), signalbehandling, datafusion, signaturer och material för signaturreducering. Under 2002 har verksamhet inom lågfrekvensradar (<1 GHz) inneburit utveckling av ett försökssystem och algoritmer för detektion av rörliga markmål. Komponenter och signalbehandling har utvecklats för aktivt elektriskt styrda antenner (AESA) som på sikt medger multifunktionella mikrovågssystem. En ökad förmåga för måligenkänning har demonstrerats genom kombination av aktiva och passiva optroniska sensor. Vi har visat hur högupplöst 3 D avbildning med laser kan utnyttjas för att detektera och känna igen mål som nästan helt dolts i terräng. En arkitektur baserad på intelligenta agenter i ett marksensornätverk har modellerats och använts för simulering. Ett frågespråk utvecklas för stöd till måligenkänning. Målet är att demonstrera språket i ett informationssystem för igenkänning av markmål baserat på optiska sensorer under nästa år. Forskning inom signaturanpassning har gett nya modeller som omfattar interaktionen (multipelreflexion) mellan målobjekt och markbakgrund. En ny aerosoldämpningsmodell har utvecklats. Inom signaturmaterial studeras bl a frekvensselektiva komponenter, för att uppnå större bandbredd hos en radarabsorbent, Material för att reducera värmeutstrålning (IR) genom att minska ytans emissivitet.