Årsrapport 2002 för FoT-område Miljöfrågor (FM)

Författare:

 • Ahlberg Mats

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0785--SE

Sidor: 19

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Miljö
 • hydrogeologi
 • toxikologi
 • kemisk analys
 • återvinning
 • explosivämnen
 • miljöriskbedömning
 • livscykelanalys
 • environment
 • hydrogeology
 • ecotoxicology
 • chemical analysis
 • regaining
 • explosives
 • environmental risk assessment
 • life cycle assessment

Sammanfattning

Rapporten sammanfattar uppnådda resultat under budgetåret 2002 för forskningsområde Miljöfrågor. En doktorsavhandling, Retention and mobilisation of Trinitrotoluene, Aniline, Nitrobenzene and Toluene by soil organic matter, har lagts fram av Johan Eriksson vid avdelningen för marklära, inst för skogsekologi, SLU Umeå. En sammanställning och beskrivning har gjorts av hydrogeologiska transport- och spridningsprocesser som kan användas inom miljöriskbedömning. En utvecklad metod för analys av nyare explosivämnen, kapillärelektrofores, har avsevärt förkortat analystid och nedbringat kostnader. Inledande toxikologiska tester med en ny metod nyttjande bindvävsceller från mus (929) på DNA-chip har visat på lovande resultat. Möjliga arbetsmiljörisker med explosivämnet CL20 har indikerats i undersökningar på vattenloppa. Möjligheten att återvinna och återanvända explosivämnen och metaller som nya produkter eller delar i nya produkter har undersökts. De metoder som finns idag har identifierats och undersökts avseende huruvida de går att använda på de explosivämnen som skulle vara av intresse i Sverige. Lämpliga metoder för urtagning av explosivämnen är bl a urspolning med waterjet, laser bearbetning och cryofracture. Två tillgängliga metoder för explosivämnes återvinning har studerats. Ett projekt avseende studier av hur miljöhänsyn skall kunna integreras i materielprocessen har startat under året. Projektet är upplagt som en doktoranduppgift vid KTH. Den övergripande frågeställningen i projektet är: Hur kan livscykelanalyser och livscykeltänkande integreras i materielanskaffningsprocessen? En fallstudie där livscykelanalys tillämpas på en militär produkt (ammunition till SV90) har påbörjats liksom en analys av hur miljöaspekter kan inkluderas i livscykelkostnader, LCC.