Enfolieskikt för mm-vågsbanden

Författare:

 • Ousbäck Jan-Olof
 • Larsson Fritz

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0812--SE

Sidor: 36

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • radarabsorbenter
 • enfolieskikt
 • RAM
 • RAS
 • smygteknik
 • signaturanpassning
 • radar absorbing materials
 • Jauman absorber
 • RAM
 • RAS
 • signature control
 • stealth technology

Sammanfattning

Rapporten redovisar ett arbete att realisera en tidigare presenterad radarabsorbent nämligen ett lastbärande enfolieskikt optimerat för Ka- och W-banden. Absorbenten består av ett tunt förlustskikt omgivet av två dielektriska skivor. Som förlustskikt har väv belagd med en elektriskt ledande polymer använts och som dielektriska skivor glasfiberarmerad plast. Störningsberäkningar under antagandet att förlustskiktet är utan tjocklek har utförts för att få fram toleranser i designparametrarna. Två absorberande paneler tillverkade under strikt kontroll fungerade i Ka- men inte i W-bandet troligen beroende på att förlustskiktet i det här fallet inte kan betraktas som varande utan tjocklek. Fördjupade störningsberäkningar innefattande både tjocklek och dielektricitetskonstant hos förlustskiktet har utförts för att fä kunskap om deras inverkan. Det enfolieskikt som därefter tillverkades, med ett hälften så tjockt förlustskikt, fungerade även detta endast i Ka-bandet. Detta tyder på att den dielektriska beskrivningen av förlustskiktet inte är riktig. Under tiden arbetet vid FOI bedrivits har emellertid ett lyckat resultat med "tjockt" förlustskikt rapporterats. Resultatet kan ifrågasättas utifrån den ingående analys som utförts vid FOI. Den elektriskt ledande polymeren på förlustskiktet åldras till följd av oxidering. Effekten av åldringen beskrivs som funktion av ett par miljöparametar.