Ekotoxikologisk utredning av exponeringsnivåer hos fisk och musslor samt toxiska effekter av sediment från Musköbasens akvatiska närområde

Författare:

 • Berglind Rune
 • Larsson Roland
 • Leffler Per
 • Ragnvaldsson Daniel
 • Sjöström Jan
 • Wingfors Håkan

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0844--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Blåmussla
 • östersjömussla
 • tennorganiska föreningar
 • kvicksilver
 • tungmetaller
 • sediment
 • celltoxicitet
 • bivalves
 • organic tin compounds
 • mercury
 • heavy metals
 • sediment
 • cell toxicity

Sammanfattning

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har tidigare (2002) på uppdrag av Försvarsmakten (FM) kartlagt förekomst av vissa miljöförorenande substanser i sediment från tunnlar till bergrummen vid Musköbasen. I avsikt att studera om dessa föroreningar spridits även till farvatten utanför basen har en ekotoxikologisk utredning genomförts inom Musköbasens marina närområde. Målet med föreliggande undersökng var att undersöka toxiska effekter av sediment samt halter av PCB, organiskt tenn och tungmellaer i sediment, blåmussla, östersjumussla och fisk samt att kartlägga närområdet ur miljöfarlighetsynpunkt. Provtagning av sediment och vattenlevande organismer (musslor, fisk) utfördes i möjliga föroreningsgradienter på förvalda provplatser inom Horsfjärden samt Mälbyfjärden. Området runt ön Svartarsen/Blacken sydost om Muskö valdes som referensprovplats för musslor och sediment medan referensprov för fisk av praktiska skäl infångades i Blista fjärd nordävst om Gålön. Toxicitetstester på extrakt av sediment genomfördes med två oberoende metoder, akuttest på vattenloppan Ceriodaphnia dubia och akut tillväxttest på musceller (L-929) i cellkultur. Undersökningarna visade på toxiska effekter i celltoxicitetstest av föroreningar i sediment från enskilda punkter i Lugneviken och sydväst om Skramsö. Testerna på sedimentextrakt med vattenloppa tyder på att akuteffekter på levande djur för närvande ej förväntas i området. Mälbyfjärden med närområden uppvisar förhöjd exponering för tennorganiska föreningar (blåmussla och abborre) samt även för kvicksilver (abborre). Sediment i Mälbyfjärden med närområden uppvisar förhöjda halter i av tennorganiska föreningar samt metallerna koppar, kadmium och kvicksilver. Kritiska områden ur miljöfarlighetssynpunkt utgörs av Lugneviken samt angränsande områden med en vattenföring norrifrån genom Skramsösundet.