Europeisk säkerhets- och försvarspolitik - en studie om svenska möjligheter att påverka

Författare:

 • Nilsson Maria

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0898--SE

Sidor: 66

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • EU
 • ESFP
 • krishantering
 • inflytande
 • småstat
 • ESDP
 • crisis management
 • influence
 • small state
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

Syftet med rapporten är att diskutera på vilket sätt Sverige kan utöva inflytande i den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, ESFP,i EU. Utifrån ett statscentrerat perspektiv behandlar rapporten särskilt små staters förutsättningar och möjligheter till inflytande i ESFP. I rapporten identifieras nio faktorer och instrument som medlemsstaterna på olika sätt kan dra nytta av för att utöva inflytande över den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Med utgångspunkt från dessa faktorer ger författaren förslag på hur Sverige skulle kunna utnyttja sina nationella resurser för att öka inflytandet. ESFP beskrivs som en process med en blandning av formella och informella strukturer. Denna dynamiska och föränderliga kontext, under omvandling i den pågående diskussionen om hela unionens framtid, är öppen för idéer om olika utvecklingsvägar. Inflytande i en sådan process beror inte enbart på hur Sverige agerar i enskilda förhandlingssituationer, utan också på dess förhållande till andra medlemsstater och till de gemensamma institutionerna, samt hanteringen av det militära kapacitetsbidraget som en potentiell inflytandebas.