Metodutveckling för bestämning av 90Sr i kalciumrika material

Författare:

  • Nygren Ulrika
  • Appelblad Petra

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0903--SE

Sidor: 11

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Strontium
  • kalcium
  • extraktionskromatografi
  • mjölk

Sammanfattning

Syftet med projektet var att ta fram en analysmetod för bestämning av 90Sr i kalciumrika material som t ex tänder och mjölk. Målsättningen var också att använda extraktionskromatografi för separation av strontium. En initial undersökning visade att höga halter kalcium stör separationen av Sr, och utifrån den kunskapen testades tre olika metoder för att minimera den störningen. Två av metoderna baserades på en initial Ca-Sr separation med hjälp av det extraktionskromatografiska materialet. Resultaten visar att Metod III ger ett bra resultat med jämna utbyten kring 67 % och en fullgod precision vid bestämning av 90Sr. Metoden har validerats dels genom applikation på torrmjölk som spikats med 90Sr och dels genom analys av torrmjölk som använts vid en jämförelsemätning arrangerad av Nordisk kärnsäkerhetsforskning (NKS).