Statusberäknande modul mellan helikopter och hotsystem i en simuleringsprogramvara

Författare:

  • Rosander Adolf

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0906--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • VMS
  • beräkningsmodul
  • helikopter
  • helikopterstatus
  • Vega
  • telekrigsimulering
  • helicopter
  • helicopterstate
  • electronic warfare assessments

Sammanfattning

Institutionen för Telekrigvärdering vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI i Linköping, fick 1999 i uppdrag att göra en studie om VMS, Varnar och Motverkan System för helikopter. Studien skulle bland annat resultera i en simuleringsprogramvara "Terrängmodell Upptäckt". Den här modellen skulle användas för att simulera en helikopters risk för upptäckt och bekämpning längs en flygbana i en 3D-terräng. Den här rapporten presenterar arbetet med att designa och implementera den del av "Terrängmodell Upptäckt", som beräknar och presenterar vilken status helikoptern har i förhållande till specificerade hotsystem, när helikoptern flyger längs en bana i 3D-terrängen. Rapporten börjar med en genomgång av vilka krav som ställts, följt av en analys av vilka komponenter som behövs samt hur gränssnittet ska utformas. Sedan följer beskrivning av implementeringen och det uppnådda resultatet. Simuleringsprogramvaran utgörs av ett C++ program kopplat mot 3D-motorn Vega. Beräkningar för att bestämma status för helikoptern utgår från siktlinjesberäkningar och systemtider som fås från simuleringsprogramvaran. Vilken status helikoptern har i varje punkt presenteras av ett färgat spår efter helikoptern i 3D-visualiseringen. Resultatet av examensarbetet är en implementering av statusberäkningen samt presentationen av vilken status helikoptern har i simuleringsprogramvaran "Terrängmodell Upptäckt". Exempel på en körning av simuleringsmodellen finns i Appendix A.