Utveckling av ett GIS-verktyg för analys av mätprecision samt resursallokering

Författare:

 • Danielson Magnus
 • Burman Jan
 • Moberg Jan-Olov

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0924--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • GIS
 • ArcView
 • verktyg
 • anpassning
 • beläggningsfält
 • VisualBasic
 • mätprecision
 • resursallokering
 • interpolering
 • IDW
 • Spline
 • Kriging
 • tool
 • add-in
 • radiation field
 • resource allocation
 • interpolation

Sammanfattning

Detta arbete beskriver hur ett GIS-verktyg utvecklats för ArcView 8.2. På FOI används och utvecklas metoder för att simulera nedfall av NBC-utsläpp. Dessa simulerade fält används för att bygga upp övningsscenarios för militärt och civilt försvar. För att kunna planera dessa övningar behövs ett verktyg där mätstrategier kan prövas och mätresultaten kan visas på ett överskådligt sätt. Arbetet beskriver hur ett verktyg designas och implementeras i VisualBasic 6.0 och ArcView 8.2. I verktyget konstrueras fält som beskriver hur det simulerade beläggningsfältet beter sig över tiden. Mätstrategier beskrivs genom att ett tänkt fordon färdas med bestämd hastighet över en grupp markerade linjer och gör mätningar med en bestämd frekvens. Resultatet av mätningarna kan analyseras och resultatet visas som; interpolerat fält, absolut fel, relativt fel, dos eller dosrat per mätstrategi. Det är alltså möjligt att se hur mätprecisionen påverkas av antalet mätningar samt se hur mätresurserna kan användas för att få ett så bra resultat som möjligt. Verktyget är designat för att det ska bli så flexibelt och utbyggbart som möjligt.