Försök med PDE med multipel insprutning

Författare:

 • Tegnér Jon
 • Olsson Stefan

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0925--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Pulsdetonationsmotor
 • förbränning
 • detonationer
 • deflagrationer
 • stötvågor
 • övergångar från deflagration till detonation
 • radikaler
 • pulse detonation engine
 • combustion
 • detonations
 • deflagrations
 • shock waves
 • deflagration to detonation transitions
 • radicals

Sammanfattning

En pulsdetonationsmotor med multipel insprutning har konstruerats. Numeriska experiment har tidigare visat att de heta restprodukterna från den föregående pulsen kan ha en gynnsam inverkan på initieringen av detonationen i den följande pulsen, och den motor som beskrivs i denna rapport har konstruerats för att studera att kunna dra nytta av denna effekt. I de inledande experimenten har ännu inga detonationer detekterats, men som en grund för det fortsatta arbetet presenteras resultaten från dessa inledande experiment.