Analysis of capacity in ad hoc networks with variable data rates

Författare:

  • Farman Linda
  • Sterner Ulf
  • Tronarp Otto

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0928--SE

Sidor: 32

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • ad hoc-nätverk
  • variabel datatakt
  • ad hoc network
  • variable data rate

Sammanfattning

Vi studerar hur variabel datatakt ska utnyttjas i ad hoc-nät med TDMA samt möjliga vinster i genomströmning. Genom att använda variabel datatakt kan nätet anpassa sig till förändringar i omgivningen, vilket är avgörande för att kunna garantera tjänstekvalitet (QoS) i ett mobilt nät. Vi undersöker hur val av routingmetrik och trafikutjämning påverkar nätets förmåga att utnyttja variabel datatakt. Vidare studerar vi hur antalet tillgängliga datatakter förbättrar genomströmningen. Vi undersöker även den relativa vinsten i genomströmning för ett system med variabel datatakt jämfört med ett system med fix datatakt. Studien visar att det är av stor vikt att ta hänsyn till datatakten vid routing. Den visar även att trafikadaptivitet är viktig för att kunna utnyttja variabel datatakt. Vinsten med att ha en stor dynamik i datatakter är dock inte uppenbar. Resultaten visar även en betydande ökning av genomströmningen när variabel datatakt används.