CARABAS-II campaign Vidsel 2002. Forest Report

Författare:

 • Walter Fredrik

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0962--SE

Sidor: 55

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • skogsinventering
 • stamvolym
 • stamtäthet
 • stamdiameter
 • trädhöjd
 • SAR
 • VHF
 • CARABAS-II
 • Vidsel
 • forest inventory
 • stem volume
 • stem density
 • stem diameter
 • tree height

Sammanfattning

I samband med radardatainsamlingar utförda av Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) genomfördes en detaljerad skogsinventering av markområdet. Inventeringen utfördes i omgivningarna kring Nausta by vid försöksområdet RFN, Vidsel, Sverige. Varje studerat skogsområde delades in i homogena skogsbestånd med avseende på skogskaraktäristik. Inventeringen resulterade i skattningar av viktiga skogsparametrar, dvs stamvolym, stamtäthet, trädhöjd och stamdiameter. Positionerna för objekten som F0I studerade mättes in med GPS-mottagare. Vid varje objekt utfördes detaljerade mätningar av enstaka träd, vilket gör det möjligt att skapa en detaljerad modell av skogen i närheten av objekten. Fältmätningarna utfördes 2002-06-12--15 av Fredrik Walter, Dianthus, och Johan Fransson, Sveriges Lantbruksuniversitet. Insamlat och bearbetat data som presenteras finns tillgängligt i digital form på en CD som kan erhållas från FOI. Tillhörande filnamn finns angivna i rapporten.