SAR/GMTI - detektering av rörliga markmål

Författare:

  • Kjellgren Jan

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0973--SE

Sidor: 38

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • GMTI
  • DPCA
  • målrörelse
  • koherenstid
  • prestanda
  • target movements
  • coherency time
  • performance

Sammanfattning

Detta arbete utgör ett underlag för modellering av radarfunktionen vid simulering av överordnade system. Det berör speciellt monostatisk syntetisk aperturradar, SAR, som arbetar i moden "Ground moving target indication" (GMTI-mod). I arbetet ges en kort introduktion till flygburen MTI och då speciellt SAR med DPCA (Displaced Phase Centre Antennas) och vidare görs uppskattningar av maximal koherenstid begränsad av den linjära rörelsen eller rotationen hos ett mål. Därutöver ges aspekter på användningsmoder och approximativa uttryck avseende vissa av mätgeometrin begränsade prestandaparametrar. Arbetet är i huvudsak finansierat av FMV-projektet NFFP3-427 (E7779).