Grundvattenmodellering och sårbarhetsanalys för Utö skjutfält

Författare:

 • Moberg Jan-Olov
 • Burman Jan

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0999--SE

Sidor: 12

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • DRASTIC
 • GIS
 • GMS
 • grundvatten
 • modellering
 • MODFLOW
 • sårbarhet
 • Utö
 • ÖMAS

Sammanfattning

En grundvattenmodellering och sårbarhetsanalys är genomförd över Utö skjutfält. Resultatet presenteras i kartform där grundvattnets modellerade sårbarhet för kemikaliespill samt strömningsriktning redovisas. Till kunden levereras också ett digitalt underlag, anpassat för ett geografiskt informationssystem, GIS. Grundvattenmodelleringen är utförd med modellen MODFLOW som ingår i mjukvaran ´Groundwater Modelling System", GMS. För sårbarhetsbedömningen används DRASTIC-metoden och berökningarna utförs i ett egenutvecklat tillägg i GIS-programmet ArcView. Området är sedan klassat med en för området relativ skala där man kan särskilja mer eller mindre sårbara markområden. Syftet med sårbarhetsbedömningen är att ge vägledning och underlag när det gäller val av aktivitet inom området för att på så sätt minimera risk för grundvattenförorening.