Slutrapport radarsignaturprojektet 2001-2003

Författare:

 • Nilsson Stefan
 • Rahm Jonas
 • Gustafsson Magnus
 • Gustafsson Nils
 • Rasmusson Johan
 • Zdansky Erik

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1012--SE

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • RCS
 • radarmålarea
 • radarreflektivitet
 • markmålarea
 • bistatisk
 • radarmätning
 • mätmetodik
 • markspridning
 • mark-mål-växelverkan
 • diffus spridning
 • bistatisk spridningsmatris
 • radar cross section
 • radar reflectivity
 • ground cross section
 • bistatic
 • radar measurement
 • measurement methodology
 • ground scattering
 • ground-target interaction
 • diffuse scattering
 • bistatic scattering matrix

Sammanfattning

Denna rapport är en kortfattad redovisning av den verksamhet och de avtappningar m.m. som gjorts inom ramen för radarsignaturprojektet under åren 2001-03. För mer detaljerad information om projektets arbeten hänvisas till de olika rapporter och memo som utgivits. Huvudmålet för projektet har varit att utveckla nya och förbättrade modelleringsmetoder för beräkning av radarmålarea. Arbetet har stöttats av experimentella mätningar, vid bl.a. FOls mätplats Lilla Gåra. Ett viktigt fokus för projektet har varit att ta fram modelleringsmetoder som beaktar radarvågornas interaktion mellan mark och objekt. Denna växelverkan kan ge signifikanta bidrag till den totala radarmålarean för ett markobjekt. För att kunna modellera detta bidrag krävs kunskap om hur olika marktyper sprider radarvågen, och man måste således bestämma den s.k. bistatiska spridningsmatrisen. För att validera modelleringsmetoderna krävs noggranna kontrollerade mätningar. Projektet har därför under 2003 tagit fram underlag till en ny mätfacilitet - den s.k. "bistatiska mätbågen" - som FOls verkstad konstruerat. Den finns nu vid Lilla Gåra där inledande bistatiska mätningar redan genomförts. Under 2003 startades ett 3-årigt CEPA-projekt (Sve, Spa, Eng, Tys, Ita) där medlemmar från radarsignaturprojektet medverkar. Sverige är ordförande för CEPA-projektet som leds av Jonas Rahm. Det 3-åriga projektet syftar till grundläggande förståelse av mål-bakgrundsinteraktionen.