Systemstudier Ledningsradar - slutrapport 2003

Författare:

 • Herberthson Magnus

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1040--SE

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • VHF/UHF-radar
 • markmål
 • flygmål
 • smygmål
 • bistatisk
 • multistatisk
 • associationsproblemet
 • VHF/UHF radar
 • ground targets
 • air targets
 • stealth targets
 • bistatic
 • multistatic
 • the association problem

Sammanfattning

Forskning inom VHF/UHF-radar är intressant av flera skäl. Ett huvudskäl är att de förhållandevis låga frekvenserna ger möjlighet till att i viss mån se genom lövverk (spaning mot markmål) eller att, speciellt i kombination med bistatiska mätgeometrier, upptäcka smyganpassade flygmål (stealth). Dessa fenomen, med tonvikt på det senare, har studerats inom projektet "Systemstudier Ledningsradar". Arbetet sammanfattas i denna rapport. Speciellt har ett koncept med en ytdistribuerad markbaserad luftmålsradar (AASR - associativ apertursyntesradar) studerats. Här ger multistatiska mätgeometrier i kombination med nära målresonanta frekvenser ett system med god förmåga till upptäckt, inmätning och följning av flygmål, inklusive smyganpassade sådana. Systemets design gör vidare att det är störtåligt och robust. Å andra sidan ger den speciella mätsituationen upphov till icketriviala signalbehandlingsproblem; i projektet har vi visat hur det så kallade associationsproblemet kan lösas. Arbetet ligger väl i linje med den internationella utvecklingen. Det finns ett ökat intresse för bi- och multistatiska sensorsystem, inte minst eftersom de signalbehandlingskrav som förut var övermäktiga, med dagens processeringsförmåga är överkomliga. Arbetet är dessutom viktigt med tanke på Sveriges kommande behov av en moderniserad luftmålsradar.