En analys av fel- och driftstörningsstatistik från eltransmissions- och eldistributionsnät i Sverige

Författare:

 • Holmgren Åke
 • Molin Staffan

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1090--SE

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • elavbrott
 • störningsstatistik
 • statistiska analyser
 • transmissionsnät
 • distributionsnät
 • Power Outage
 • disturbances data
 • statistical analysis
 • Power Grids
 • Försvarsanalys
 • Defence Analysis

Sammanfattning

I rapporten analyseras fel- och driftstörningsstatistik från eltransmissions- och eldistributionsnät i Sverige. Analyserna är främst inriktade mot att finna vilka som är de vanligaste orsakerna till att störningar uppstår, hur ofta och hur omfattande störningarna är. Vidare undersöks om det går att urskilja någon förändring över tid när det gäller antal störningar, storleken på störningar samt deras orsak. I rapporten beskrivs även datakällornas kvalitet och tillgänglighet. Slutsatsen från undersökningarna av störningsstatistiken från det svenska transmissionsnätet är att åska dominerar som störningsorsak. Vidare är det få störningar som ger upphov till s.k. icke-levererad energi, dvs. konsekvenser för slutförbrukare av elektrisk energi. När det gäller icke-levererad energi i förhållande till uttagen energi är denna mycket liten för den svenska transmissionsnätet, dvs. en god leveranssäkerhet under normala förhållanden. För Fortums distributionsnät i Stockholm är kabelfel den dominerande störningsorsaken. För båda de studerade näten gäller att konsumtionsbortfallens storlek, antalet störningar samt avbrottstidernas längd är av samma storleksordningar under den studerade perioden. Vi visar även att tiderna mellan inträffade störningar är exponentialfördelade. När det gäller analys av större störningar, dvs. störningar med stort lastbortfall och lång avbrottstid, konstaterar vi att deras storlek följer en potenslag.