Informationshantering & -modellering till stöd för logistisk M&S - en förstudie

Författare:

 • Eklöf Martin

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1128--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Logistik
 • M&S
 • informationshantering
 • informationsmodellering
 • semantiska webben
 • RDF
 • ontologi
 • logistics
 • M&S
 • information management
 • information modelling
 • semantic web
 • ontology

Sammanfattning

Visionen av ett framtida logistiskt system, inom det nätverksbaserade försvaret (NBF), omfattas av tjänster (verktyg) som underlättar verkställande av uppsatta strategiska, operativa och taktiska mål. Inom detta system kommer LRS (resursledningssystem), TAV (Total Asset Visibility) och Modellering och simulering (M&S) att spela en avgörande roll, tex. vid prognostisering av krav på framtida försvarssystem eller vid planering av kommande militära operationer. Alla dessa områden kräver tillgång till data av skilda slag. Utifrån de sätt med vilka dessa data hanteras idag kommer det dock att bli komplicerat för framtida logistiska system/förmågor/verktyg att utnyttja informationsmängden på ett effektivt sätt. Vad som krävs av ett framtida logistiskt system är att utifrån krav från informationskonsumerande system automatiskt kunna integrera den eftersökta informationsmängden från heterogena datakällor inom nätverket. Denna förstudie syftar till att studera nya möjligheter för integrering av information från heterogena datakällor. Med integrering avses i detta fall automatisk lokalisering, urval, sammansättning och exekvering av tjänster som kan förväntas leverera en efterfrågad informationsmängd. Arbetet tar sin utgångspunkt i det arbete som bedrivits inom "the Semantic Web" och beskriver teknologier och standarder som förväntas bidra till ett tjänsteutnyttjande baserat på ontologisk grund. I detta fall avses teknologier som RDF ("Resource Description Framework"), DAML-S ("Darpa Agent Mark-up Language - Services") och "Web Services", som förväntas kunna automatisera och förenkla utnyttjande av tjänster på nätet, samt lägga grunden till interoperabilitet mellan heterogena system.