FOI Miljöredovisning 2003

Författare:

 • Ahlberg Mats
 • Johansson Jan
 • Kristiansson Sara
 • Nilsson Sören
 • Thorpsten Jerker
 • Tryman Rolf
 • Gustafsson Eva
 • Lundholm Britt-Marie
 • Sundström Arne
 • Thurén Ronny

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1130--SE

Sidor: 32

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Miljöledningssystem
 • miljökonsekvensbeskrivning
 • miljöforskning
 • miljöutbildning
 • environmental management systems
 • environmental impact assessment
 • environmental research
 • environmental education

Sammanfattning

Under 2003 har arbetet med att införa ett miljöledningssystem vid myndigheten fullföljts. Miljöledningssystemet är byggt för att uppfylla kraven enligt ISO 14001 och denna redovisning är skriven enligt kraven för EMAS. FOI NBC-skydd i Umeå har inlämnat en frivillig ansökan om tillstånd enligt miljöbalken och FOI Vapen och Skydd i Grindsjön har påbörjat en miljökonsekvensbeskrivning inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. I samband med denna har en förorenad deponi påträffats och FOI har grovt uppskattat att saneringskostnaderna för Grindsjön samt för Bromma och Ursvik då FOI slutligt lämnar dessa områden uppgår till 18 mkr. Under året har FOI genomfört 23 miljöforskningsprojekt åt försvarssektorn på totalt 14 mkr. Den civila miljöforskningen vid FOI omfattade 21 mkr. Av 15 redovisade mål som kopplas till betydande miljöaspekter har 11 uppfyllts helt, 2 till mer än hälften, 1 till mindre än hälften och 1 inte alls. Antalet nyttjade timmar vid FOIs telebildsystem har ökat från 743 timmar år 2002 till 771 timmar år 2003. Allmän miljöutbildning riktad till all personal har genomförts i Linköping, Grindsjön, Ursvik, Bromma och Umeå. Totalt har under året 299 personer deltagit och därmed har 80 % av FOIs cirka 1300 anställda genomgått allmän miljöutbildning.