Humanexponering & riskanalys - vid internationella fredsinsatser : HERA - nytt forskningsprojekt vid FOI NBC-skydd i Umeå

Författare:

 • Göransson Nyberg Ann

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1177--SE

Sidor: 15

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Strålning
 • organofosfater
 • låg dos
 • långtidseffekter
 • biomarkörer
 • biologisk övervakning
 • proteomik
 • genomik
 • radiation
 • organophosphates
 • low dose
 • long-term effects
 • biomarkers
 • biomonitoring
 • proteomics
 • genomics

Sammanfattning

Sveriges ökande engagement i internationella fredsfrämjande insatser medför en ökad risk att svensk trupp/personal blir exponerad för NBC-stridsmedel eller andra toxiska agens som t ex bekämpningsmedel och industrikemikalier. NBC-frågor, miljöfrågor och arbetsmiljöfrågor behöver beaktas från ett nytt perspektiv. Studier av långsiktiga förändringar av lågdosexponering för NBC-stridsmedel eller andra hälsovådliga ämnen är nödvändiga för att undvika osäkerhet om orsak till sjukdomssymtom som uppstår långt efter hemkomst från krigszon. För att kunna verifiera eller dementera exponering är det viktigt att kunna analysera biologiska prover från humant material. För preventiva åtgärder och adekvat medicinsk behandling gäller det att finna specifika markörer för exponerat ämne så tidigt som möjligt efter exponering. Målsättningen med forskningsprogrammet humanexponering och riskanalys är att genom experimentell forskning medverka till utveckling av metoder för verifikation av NBC-exponering i humana prover. I den experimentella forskningen kommer såväl cellulära exponeringssystem som djurmodeller att användas för identifiering och utvärdering av tänkbara markörer för NBC-exponering och andra hälsovådliga ämnen.