Reflektansstyrning med hjälp av dopning av konjugerade polymerer

Författare:

 • Nilsson Christina
 • Hallberg Tomas
 • Hedborg-Karlsson Eva
 • Ousbäck Jan-Olof
 • Jänis Anna
 • Kariis Hans

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1196--SE

Sidor: 47

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • multispektral
 • styrbar
 • signatur
 • konjugerad polymer
 • multi spectral
 • tunable signature
 • conjugated polymer

Sammanfattning

De krav som kommer att ställas på Försvarsmakten i framtiden är bl a ökad flexibilitet för att kunna verka i vitt skilda och på förhand okända miljöer. Beredskap att möta nya sensorhot, i våglängdsområden där det idag saknas fullgod signaturanpassning är eftersträvansvärt. Dessa båda aspekter adresseras i projektet "Styrbara signaturmaterial", som har styrbarhet och multispektralitet som ledord. Ledande polymerer har- på senare år blivit intressanta ur en mängd olika aspekter. Intressantast för oss är den potentiella möjligheten att styra de elektriska och optiska egenskaperna. Exempel på tillämpningsområden kan vara förlustmaterial och böjbara displayer. Gällande förlustmaterial i olika typer av radarabsorbenter för militära tillämpningar, kan en polymer relativt enkelt appliceras på olika typer av bärarmaterial t ex textil eller plastfolie. När det gäller böjbara displayer kan polymerer antingen ingå i strukturen för att uppnå böjbarhet eller/och ingå som ett aktivt elektro-optiskt material. Detta har studerats flitigt i den civila forskningsvärlden. Inom styrbarhet i IR-området för konjugerade polymerers optiska egenskaper har nästan inga forskningsresultat publicerats. Denna rapport syftar till att ge ökad insikt i de ledande polymerernas värld, sett ur ett multispektralt perspektiv; från synligt, IR, till mikrovågor.