Industriella aspekter på NBF - konsekvenser för Sverige

Författare:

 • Axelson Mattias
 • Heickerö Roland
 • Wickberg Peter

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1282--SE

Sidor: 57

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Försvarsindustri
 • industriell utveckling
 • integration
 • Nätverksbaserat försvar
 • industriella nätverk
 • transformation
 • defence industry
 • industrial development
 • integration
 • Network Centric Warfare
 • Network Based Defence
 • industrial networks
 • transformation

Sammanfattning

I denna rapport beskrivs och analyseras den industriella utvecklingen kopplat till investeringar i nätverksförsvar i Europa, Nordamerika och Israel. En utveckling som identifieras är att industrin för nätverkssystem domineras av några få stora aktörer. Företag med en civil teknologibas har en framväxande roll i satsningarna på nätverksförsvar. Den industristruktur som växer fram har karaktären av ett industriellt nätverk med ett stort antal företag. Några stora företag - nästan uteslutande försvarsföretag - formar ofta konsortier som har ansvaret mot den militära slutkunden för realiserandet av projektet. En vanlig benämning på dessa aktörer är Lead System Integrator. En möjlig utveckling är att stora försvarsföretag bryts upp och att allt mer specialiserade roller växer fram inom industrin - t ex utveckling, produktion eller systemintegration.