Representativ provtagning av aerosol

Författare:

  • Johansson Christer

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1288--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Aerosol
  • mätprob
  • isokinetisk
  • aerosolprovtagning
  • probe
  • isokinetic
  • aerosol sampling

Sammanfattning

För att kunna prova en aerosol representativt, utan förvrängning av partikelstorleksfördelningen, krävs det att mätprober dimensioneras och används korrekt. Vid val av mätprob och inriktning av denna, krävs det att partiklarnas gränsfallhastighet är känd. med hjälp av denna kan det avgöras om kriterier för stillastående aerosol är tillämpliga samt hur proben skall designas för de enskilda mätsituationerna. För provtagning av aerosol i rörelse krävs det en korrekt designad isokinetisk prob. Den säkerställer att samma flödeshastighet uppnås i proben som i omgivningen. Proben skall vara riktad rakt mot flödesriktningen. För provtagning ur stillastående aerosol används en prob som säkerställer att partiklar upp till den storlek som proben designats för inte undgår att sugas in på grund av sin tröghet samt att mätresultatet inte förvrängs på grund av partiklarnas fallhastighet. Proben bör vara horisontellt riktad men även andra inriktningar kan brukas om proben är designad för detta. Probernas design är beroende av mätinstrumentets flöde, aerosolpartiklarnas densitet och storlek, aerosolgasfasens viskositet och densitet,samt i vissa fall även tvärsnittsarean på kanalen som aerosolen rör sig i. Exempel ges på hur prober kan beräknas.