Att koppla samman logistiksystem och användare i en heterogen försvarsmiljö - En förstudie

Författare:

 • Garcia Lozano Marianela
 • Ulriksson Jenny

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1294--SE

Sidor: 75

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • logistik
 • agentsystem
 • Web Services
 • distribuerade system
 • NBF
 • logistics
 • agent systems
 • distributed systems
 • NBD
 • Systemteknik
 • Systems Technology

Sammanfattning

Denna rapport behandlar olika metoder och tekniker som kan användas för att hantera verksamhetsprocesser och informationsflöden samt för att koppla samman heterogena system och användare. Dessa tekniker och metoder skall utgöra ett mellanlager som binder ihop befintliga och framtida logistiksystem inom det nätverksbaserade försvaret. Ramar och krav för dessa tekniker behandlas och särskild vikt läggs på viktiga parametrar såsom säkerhet. robusthet och skalbarhet. Olika och intressanta tekniker och metoder såsom distribuerade tekniker, Web Services o.s.v. behandlas. Fokus i förstudien ligger på agenttekniker där tre olika agentramverk behandlas närmare och fördelar och nackdelar tas upp. Slutligen diskuteras olika förslag på arkitekturer för mellanlagret och konkreta rekommendationer till fortsatt arbete ges.