Metoder för analys och simulering inom logistikområdet

Författare:

 • Melander Bob

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1302--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Logistik
 • simulering
 • analys
 • funktioner
 • förmågor
 • logistics
 • simulation
 • analysis
 • functions
 • abilities

Sammanfattning

Denna rapport är resultatet en förstudie som utförts på uppdrag av Försvarets Materielverk (FMV). Utgångspunkten för arbetet har varit att analysera simuleringsbehoven i materielanskaffningsprocessen utifrån ett logistiskt perspektiv. För att begränsa omfattningen har uppdraget härvidlag avgränsats till att betrakta förnödenhetssystemet. Utöver detta har logistikverksamheten som helhet studerats för att kunna föreslå lämpliga områden för fortsatt analys och kartläggning av simuleringsbehoven. Rapporten belyser konsekvenser som försvarsmaktens omställning har på logistiksystemet och diskuterar i vilken utsträckning befintliga simuleringsmodeller och verktyg är lämpliga och möjliga att även fortsättningsvis användas för olika logistiska analyser. Begränsningar hos verktygen diskuteras liksom behoven av nya modeller och metoder. Avslutningsvis ges i rapporten några uppslag till fortsatt arbete. Bland dessa kan nämnas behovet av forskning kring logistiksimulering på funktionell nivå samt hur samband mellan funktioner och konkreta förband och materielsystem ska modelleras och representeras.