Environmental risk assessment of dumped ammunition in natural waters in Sweden - a summary

Författare:

 • Sjöström Jan
 • Karlsson Rose-Marie
 • Qvarfort Ulf

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1307--sE--SE

Sidor: 27

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • TNT
 • trinitrotoluene
 • trotyl
 • sediment
 • retention
 • toxicity tests
 • seafloor fauna
 • risk assessment
 • inbindning
 • giftighetstester
 • bottenfauna
 • riskbedömning

Sammanfattning

Efter Andra världskriget dumpades ammunition som inte längre behövdes och i Sverige skedde dumpningen främst i insjöar men också i havsområden. På uppdrag av Försvarsmakten har FOI genomfört en miljöriskbedömning av dumpad ammunition insjöar och hav. För att kunna göra denna bedömning har litteraturstudier, fältarbeten, kemiska analyser och laboratorieförsök (simulering av TNT-utsläpp) med avseende på sprängämnens fastläggning till sjö- respektive havssediment genomförts. Även försök för att utreda bottenlevande djurs känslighet för sprängämnesförorenat sediment och vatten, gällande både sjö och havsmiljö, har utförts. Ur miljösynpunkt är det främst risken för läckage av TNT (trinitrotoluen) och dess nedbrytningsprodukter samt tungmetaller från den dumpade ammunitionen som är av betydelse. Föreliggande rapport sammanfattar och diskuterar de mest framträdande resultaten från FOIs undersökningar om miljöeffekter av dumpad ammunition i sjö och hav.