VMS-funktion i nätverk för stridsfordonsförband, några typfall

Författare:

 • Klum Peter
 • Wigren Christer
 • Pettersson Magnus
 • Bolander Göran
 • Olsson Gustaf

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1328--SE

Sidor: 73

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • VMS
 • NBF
 • nätverk
 • laservarnare
 • optikspanare
 • robotskottvarnare
 • rök
 • stridsfordon
 • WCS
 • network
 • LWS
 • MAW
 • smoke
 • combat vehicle

Sammanfattning

Inom ramen för projekt VMS i NBF har ett scenario med sex varianter (typfall) studerats för att kunna illustrera och tydliggöra VMS-funktionen i nätverk för ett stridsfordonsförband. Förbandet bestående av en förpluton (tre stycken strf 90) ur ett mekaniserat skyttekompani, framrycker på led får sammanstöt med fientlig pvrobotenhet. Beroende på typfall är vagnarna utrustade med olika sensorer (främst robotskottvarnare, laservarnare och optikspanare) och motmedel. Robotskottvarnare detekterar avskjuten pvrb och egna motmedel skyddar vagnarna. Information om hot och riktning mm. skickas inom vagnarna i plutonen med primärt syfte att skydda hotad vagn och kunna bekämpa hotet via samverkan. Genom samverkan klaras ut mot vilket stridsfordon hotet är riktat Därefter vidtar individuella motåtgärder för respektive stridsfordon. För de olika typfallen har uppträdandet för varje enskilt stridsfordon med givna sensorer och motmedel analyserats i detalj med god tidsupplösning. Med effektiva sensorer, rätt utnyttjade, samt ett samordnat uppträdande kan det hotade stridsfordonet utnyttja motmedel för sin överlevnad och övriga stridsfordon utnyttjas för målinmätning och bekämpning. Med resultaten från de givna typfallen som grund torde utökade scenarier och alternativa sensor och motmedelskonfigurationer kunna studeras med liknande metod. Rapporten borde kunna utnyttjas för framtida VMS-försök inom plutons ram. Varje typfall finns illustrerat på en medföljande CD-skiva.