Sensorsamverkan för radarvarning och taktisk radarsignalspaning

Författare:

 • Andersson Börje
 • Henriksson Daniel
 • Lindgren Björn
 • Westerlund Carl-Lennart
 • Wikström Maria

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1335--SE

Sidor: 47

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • telekrig
 • signalspaning
 • radarvarning
 • lägesbestämning
 • VMS
 • FDOA
 • TDOA
 • NBF
 • SEAD
 • electronic warfare
 • ESM
 • RWR
 • emitter location
 • network centric defence

Sammanfattning

Från och med 2003 bedrivs en del av FOI:s forskning inom VMS-området i projektet VMS i NBF. Projektinnehållet är anpassat för att möta Försvarsmaktens behov av kunskap om hur VMS-funktionen ska hanteras i ett försvar som i ökad grad är nätverksbaserat. En delmängd av projektet studerar vilken betydelse samverkan har vid användning av system för radarsignalspaning och radarvarning. Ur ett användarperspektiv har dessa system uppgifterna att upptäcka, lägesbestämma samt identifiera eller klassificera signaler från olika typer av radarsystem. Rapporten visar att samverkan kan ge förbättringar inom alla dessa uppgifter. Upptäcktsförmågan utökas genom att området där upptäckt kan ske blir större och genom att möjligheterna att upptäcka svaga signaler förbättras. Lägesbestämningen kan ske snabbare och med bättre noggrannhet därför att flera i rummet separerade inmätare momentant ger minst en mätbas och genom att andra metoder än vid enskilt uppträdande kan användas. Samverkan kan även ge förbättrade identifieringsegenskaper men samtidigt ställs krav på att systemen är överens om att inmätningarna avser en och samma emitter. Av rapporten framgår även att gemensam lägesbestämning ställer krav på stödfunktioner som ger gemensamma referenser för tid, frekvens och egen position. Dessutom är länkförbindelsernas egenskaper, exempelvis överföringskapacitet, avgörande för vilka prestanda som kan nås.