Implementering, simulering och verifiering av en laserstörmodell (DIRCM) i ett realtidsramverk

Författare:

 • Petersson Mikael

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1337--SE

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • DIRCM
 • modell
 • EWSim
 • ramverk
 • realtid
 • simulering
 • verifiering
 • målföljning
 • störning
 • DIRCM
 • model
 • EWSim
 • framework
 • real-time
 • simulation
 • verification
 • tracking
 • jamming

Sammanfattning

Riktade lasermotmedel (Directed infrared countermeasures - DIRCM) spelar en allt viktigare roll inom telekrig för att motverka hot från målsökare inom det infraröda våglängdsbandet. Systemets prestanda och användbarhet beror t.ex. på atmosfärsförhållanden och plattformsvibrationer vilka försvårar målföljningen och begränsar den lasereffekt som överförs till målsökaren. Denna rapport beskriver en datormodell av ett DIRCM-system som har utvecklats och implementerats som en del av ett stort realtidsramverk, EWSim. Ramverket innehåller också bl.a. ett flertal målsökar- och robotdynamikmodeller. Verkan av en störlaser på ett specifikt hot kan smidigt undersökas genom simuleringar med ramverkets hjälp. Rapporten täcker hela kedjan från modellbygge till simulering och verifiering. Simuleringar av målföljning och störning presenteras, alla med rimliga och förväntade resultat. Störsimuleringarna jämfördes också med experimentella data i ett försök att verifiera modellen. För det specifika fall som testades kunde modellen anpassas (m.h.a. dess parameteruppsättning) att ge god överensstämmelse med experimenten. Således är det troligt att modellen kan producera realistiska resultat i snarlika fall.