Deterministic calculation of wave propagation in urban areas

Författare:

 • Löfsved Elisabeth
 • Lundborg Bengt
 • Holm Peter
 • Waern Åsa

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1339--SE

Sidor: 64

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • vågutbredning
 • stadsmiljö
 • RPS
 • geometrisk optik
 • strålberäkningar
 • wave propagation
 • urban environment
 • RPS
 • geometrical optics
 • ray tracing

Sammanfattning

Stadsmiljö är ett outforskat område vad det gäller militär radiokommunikation. Detta leder till ett ökat behov av förståelsen för radiovågors utbredning och hur de skall modelleras i stadsmiljö. Då sträckor med direkt belysning ofta saknas leder det till att radiovågen bara kan nå mottagaren genom att diffraktera över hustak och runt hörn. Vågorna kommer även att reflekteras och spridas av ytor av varierande storlek. FOI har köpt in en programvara utvecklad för beräkningar av radiovågors utbredning i stadsmiljö. Programmet RPS (Radiowave Propagation Simulator) valdes för dess generalitet och flexibilitet. I denna rapport studeras hanteringen av programvaran och dess användbarhet för utomhusscenarion som skiljer sig ganska mycket från vad programmet designats för. Vi har gjort jämförelser mellan simuleringar och mätningar som gjorts i Stockholm. Vi har erfarit att en korrekt beräkningsmodell är komplicerad både att utveckla och validera. Därför anser vi att den inhandlade programvaran, som tillåter egentillverkade moduler, är ett kostnadseffektivt verktyg som kan användas för framtida behov av vågutbredningsberäkningar.