Russia's Strategic Commodities: Energy and Metals as Security Levers

Författare:

 • Leijonhielm Jan
 • Larsson Robert L

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1346--SE

Sidor: 181

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Ryssland
 • råvaror
 • olja
 • gas
 • aluminium
 • nickel
 • palladium
 • säkerhetspolitik
 • råvaruförsörjning
 • råvarupolitik
 • manipulation av råvarumarknader
 • ekonomisk säkerhet
 • strategiska reserver
 • ekonomiskt beroende
 • energi
 • Russia
 • oil
 • commodities
 • security
 • supply
 • trade
 • raw materials
 • commodity policy
 • economic security
 • strategic reserves
 • economic dependence
 • energy
 • Försvarsanalys
 • Defence Analysis

Sammanfattning

Rapportens syfte är att analysera rysk säkerhetspolitisk användning av strategiska råvaror. Rapporten beskriver därför den ryska produktionen, konsumtionen,reserverna och exporten etc. av olja,gas,aluminium,nickel och palladium. Dessa råvaror har valts främst genom sin betydelse för omvärlden i ett försörjningsperspektiv, med utgångspunkten att den ryska ledningen också har direkt eller indirekt möjlighet att kontrollera råvaruflödena. Särskild vikt läggs vid OSS och europeiska länders försörjning från Ryssland. Likaså analyserar författarna det långsiktiga beroendet av ryska råvaror. Därefter studeras den ryska synen på ekonomisk säkerhet, strategiska reserver och den politiska bakgrunden till denna syn. Författarna gör därefter ett försök att analysera ev. manipulation av råvarumarknaderna och går sedan över till att undersöka hur ryskt agerande historiskt sett kan ge belägg för att råvaruflöden utnyttjas i relationerna med omvärlden. De länder som undersöks är Georgien, Ukraina, Estland, Lettland och Litauen samt Moldavien. I samtliga fall kan konstateras att försök att utnyttja dessa länders beroende av framför allt olja och gas har gjorts, men med, såvitt känt, liten framgång. Rapporten avrundas genom en diskussion kring de mentala, politisk-ekonomiska och struktuella faktorer som bedöms påverka den ryska råvarupolitiken i dag. Slutsatsen är att Ryssland kontinuerligt stärker sin förmåga att använda sina råvaror som säkerhetspolitiska instrument.