Sedimentdatabas för ammunitionsdumpningslokaler i Sverige

Författare:

 • Karlsson Rose-Marie
 • Moberg Jan-Olov
 • Sjöström Jan
 • Wingfors Håkan

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1366--SE

Sidor: 7

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Databas
 • GIS
 • metaller
 • sediment
 • sprängämnen
 • database
 • explosives
 • GIS
 • metals
 • sediment

Sammanfattning

På uppdrag av Försvarsmaktens Miljöavdelning, HKV/GRO/Miljö, har FOI NBC-skydd dels analyserat ytsedimentprov från dumpningsområden i sjöar och havsområden, dels bearbetat och datalagt resultaten i en speciellt framtagen användarvänlig miljö. Analyser har genomförts med avseende på metallerna arsenik, bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink samt explovisämnena TNT, 2,4-DNT och sA-4,6-DNT. Resultat presenteras som tabeller. För metallerna används också Naturvårdsverkets klassning för att åskådliggöra resultaten i kartform. Metallundersökningen visar på överlag normala halter i sedimenten frånsett något enstaka fall där mycket höga halter uppmätts. Höga metallhalter återfinns i lokalt belastade områden och kan inte kopplas till den dumpade ammunitionen. Inga detekterbara halter av analyserade explosivämnen kunde påvisas.