GENPOD

Författare:

  • Klum Peter
  • Andersson Åsa

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1414--SE

Sidor: 26

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • telekrig
  • simulering
  • radarstörsändare
  • radar
  • electronic warfare
  • simulation
  • radar jammer

Sammanfattning

Rapporten presenterar den första versionen av GENPOD (GENetic POD). GENPOD är en komponentbaserad struktur för modellering av radarstörsändare. De utvecklade modellerna är avsedda att användas för att värdera telekrig på teknisk och stridsteknisk nivå i duellsimuleringar en mot en, men även i scenarier med några mot några. Den modulära uppbyggnaden av radarstöraren medför att varje delkomponent är väl avgränsad och har ett väldefinierat interface mot andra delkomponenter. Fördelarna med en sådan struktur är många, bl.a. att ny funktionalitet enkelt kan adderas m.h.a. generiska komponenter, uppdatering underlättas samt att endast nödvändig kod exekveras vilket ger tidsvinster. Utvecklingen har skett parallellt med utvecklingen av en radarmodell inom simuleringsramverket EWSim för telekrigsdueller. I slutet av rapporten presenteras testresultat från repeter- och brusstörning mot en spaningsradarmodell samt förslag på fortsatt arbete.