Effektbaserade operationer

Författare:

 • Kindvall Göran

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1454--SE

Sidor: 115

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • effektbaserade operationer
 • koncept
 • strategisk planering
 • operativ planering
 • doktrin
 • effects-based operations
 • concepts
 • strategic planning
 • operational planning
 • doctrine

Sammanfattning

Denna rapport har skrivits inom FOI-projektet FoRMA och har till syfte att ge underlag för fördjupade diskussioner av effektbaserade operationer (EBO), men också att presentera en preliminär analys av vad EBO kan innebära för Sverige och svensk doktrinutveckling. Även om EBO är nytt i Sverige har det vuxit fram under drygt ett decennium i USA som en konsekvens av moderna konflikter fr.o.m. Desert Storm. Egentligen handlar effektbaserade operationer om att försöka uppnå politiska och militära mål på ett rationellt sätt. D.v.s. de handlingar som vidtas skall uppnå "effekter", vilka i sin tur skall bidra till att uppnå de högre målen. Ett viktigt skäl till att effektbaserade operationer blivit aktuella är dagens koalitionsbaserade konflikthantering. Det kontinuum av civila, civil-militära och militära aktiviteter som har att hanteras, ofta med det yttersta syftet (målet) att bidra till fred,stabilitet och demokrati i något land eller område passar den rationalitet och fokusering på strategiska mål som är inbyggd i det effektbaserade konceptet. Därutöver har de tekniska förutsättningarna för genomförande av effektbaserade operationer förbättrats, t.ex. förmågan att inhämta och analysera information och underrättelser för att därigenom bygga upp förståelse för motståndaren och andra aktörer. Detta bidrar till att möjliggöra rätt val av handlingar för att uppnå rätt effekter för att ytterst nå det önskade sluttillståndet (målet).