CIIP - A Swedish Perspective

Författare:

  • Christiansson Henrik

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1549--SE

Sidor: 41

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Skydd av viktig infrastruktur
  • IT-hot
  • nätverksattacker
  • skyddsåtgärder
  • critical infrastructure
  • protection
  • IT-related threats
  • network mediated attacks
  • protective measures

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att ge en allmän överblick av hur skyddet av samhällsviktig informationsinfrastruktur (CIIP) ser ut i Sverige. Rapporten är i huvudsak beskrivande till sin karaktär och innehåller inga värderingar av de skyddsåtgärder som vidtagits i Sverige eller de procedurer som aktiveras i samband med nätverksattacker. Rapporten baseras på resultaten av två tidigare studier vid FOI, en som genomfördes i anslutning till en tri-lateral konferens mellan Storbritannien, USA och Sverige år 2001 samt en som genomfördes år 2003 för att ta fram ett underlag till en internationell handbok om CIIP.