En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid

Författare:

 • Mojtahed Vahid
 • Bergström Göran
 • Karlsson Mattias

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1568--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Modellering och simulering
 • simuleringsarkitektur
 • simuleringsramverk
 • HLA
 • FLAMES
 • undervattenssimulering
 • modeling and simulation
 • simulation architecture
 • simulation framework
 • HLA
 • FLAMES
 • underwater simulation

Sammanfattning

Det utvecklas idag en mängd olika simuleringssystem för att simulera undervattensverksamhet. Två projekt där FOI deltar i utvecklingen är SaSS-UV och demonstratorprojektet UV stridssimulator. Trots att dessa projekt till viss del liknar varandra skiljer de sig åt på en rad olika punkter. UV-stridssimulatorn är ett projekt som genomförs i samarbete med andra organisationer och den bygger på arkitekturen HLA. SaSS-UV är ett internt FOI-projekt som baseras på simuleringsramverket FLAMES. I denna rapport undersöks för- och nackdelar med att utnyttja en HLA-baserad simulering respektive att utnyttja simuleringsramverket FLAMES för att simulera undervattensverksamhet. Jämförelsen mellan arkitekturerna har gjorts genom att ställa upp en rad olika kriterier för vilka deras egenskaper studeras. Målet med rapporten är således inte att jämföra projekten UV stridsimulatorn och SaSS-UV, utan att jämföra deras underliggande arkitekturer. Trots att arkitekturernas kvalitativt skiljer sig åt på flera punkter går det inte att peka ut den ena som bättre än den andra. Syftet med rapporten är snarare att påvisa vid vilka tillfällen den ena arkitekturen passar bättre än den andra.