Test of an UCAV air inlet duct (Eikon) at static conditions in FOI suckdown facility

Författare:

 • Samuelsson Ingemar

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1572--SE

Sidor: 26

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Luftintagsmodell
 • statiskt prov
 • tryckåtervinst
 • distorsion
 • kritisk strömnig
 • strömningsavlösning
 • air inlet model
 • static test
 • pressure recovery
 • distortion
 • choking
 • flow separation

Sammanfattning

Ett UCAV-luftintag har provats statiskt (utan friström) vid FOI:s S1-tunnel. Luftintagsmodellen, tillverkad med friformsteknik i plast, utfördes i skalan 1:9.05. Intagsmassflödet varierades från låga halsmachtal 0.2 upp till omkring 0.55.; strömningen inducerades genom att öppna kanalen mot ett evakuerat bergrum. Vid provet mättes totaltryck i AIP, både medelvärden och tidsberoende, kanalväggens statiska tryck samt massflödet genom kanalen. Av erhållna provresultat kan t.ex. nämnas att tryckåtervinsten sjönk från ungefär 0.99 till ungefär 0.94 över det provade massflödesintervallet (från lågt till högt), medan distorsionindex DC60ökade från 0.17 till omkring 0.27 i detta intervall. Vid det högsta provade massflödet tycktes kanalströmningen vara kritisk. Var denna kritiska strömning uppträdde i kanalen är inte känt, ej heller den därmed förknippade strömningsfysiken. Fördelningen av totaltryck över AIP antyder att de största totaltrycksförlusterna troligtvis sammanhänger med strömningsavlösning vid kanalväggens övre S-krök. För att öka intagets prestanda föreslås att någon form av strömningsstyrning tillämpas i detta område.