Aktivitetsnivåerna i skogen efter Tjernobylolyckan : vad händer i bär, svamp och vilt?

Författare:

 • Bergman Ronny
 • Nylén Torbjörn
 • Appelblad Petra
 • Bergman Inger
 • Granström Micael
 • Lidström Kenneth
 • Hånell Plamboeck Agneta
 • Ramebäck Henrik

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1587--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Cesium-137
 • skogsekosystem
 • radioaktivitet
 • bär
 • svamp
 • älg
 • forest
 • ecosystem
 • radioactivity
 • berries
 • mushrooms
 • game

Sammanfattning

När kärnkraftsolyckan i Tjernobyl inträffade i april 1986 initierades ett samarbete mellan forskare vid FOA och den skogliga fakulteten vid SLU i Umeå för att studera upptag och omfördelning i viktiga näringskedjor av det radioaktiva cesium (134Cs och 137Cs) som föll ned över skogsekosystemen i Västerbotten. Vid Svartbergets försökspark 60 km NV om Umeå har provtagning i vegetation, mark och vatten skett återkommande sedan 1986. I denna rapport beskrivs och diskuteras förändringen av aktivitetskoncentrationen av Cs-137 i växt och svampmaterial från 1986 till 2003. Resultaten från långtidsförsöken och köttprover från älgjakten vid Svartberget från ett år före olyckan till 1995 jämförs även med beräkningar med radioekologisk modell. vid sidan om att beskriva de långsiktiga trenderna är ett huvudsyfte att med långtidsserierna att öka kunskaperna om vad som utgör huvudorsakerna till omlagringsförloppen under olika skeden och att därmed ge en säkrare grund för identifiering och bedömning av viktiga radiologiska problem. I det perspektivet är det av särskilt intresse att de uppmätta 137Cs-nivåerna i älg de stora svampåren 1988, 1990 och 1993 samtliga ligger i närheten av den beräknade aktivitetskoncentrationen hos vuxen älg, om älgens föda i modellen sådana år antas innehålla omkring 7 % svamp (dvs. betydligt över den angivna förekomsten i älgens diet).