Nordeuropeisk säkerhet och stabilitet

Författare:

 • Ljung Bo

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1626--SE

Sidor: 179

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Norden
 • Baltikum
 • Polen
 • säkerhetspolitik
 • strategiskt mönster
 • nordeuropeisk säkerhet
 • regional stabilitet
 • NATO
 • EU
 • Ryssland
 • krisutveckling
 • samverkan
 • integration
 • The Nordic region
 • The Baltic region
 • Poland
 • security policy
 • strategic pattern
 • security in Northern Europe
 • regional stability
 • Russia
 • crisis development
 • cooperation

Sammanfattning

NATO:s och EU:s utvidgning samt utvecklingen i Ryssland ger nya förutsättningar för nordeuropeisk säkerhet. Denna rapports syfte är att bidra till förnyad kunskap om det säkerhetspolitiska och strategiska mönstret i den nordeuropeiska regionen - här omfattande de nordiska och baltiska länderna samt Polen. Rapporten behandlar de faktorer och aktörer - inom och utanför regionen - som påverkar detta mönster.Rapporten belyser på vilka grunder aktörerna formar sin säkerhetspolitik, hur de artikulerar sina intressen och vilka utmaningar de ser. Ett långsiktligt gemensamt intresse för de nordeuropeiska länderna förutsätts vara att - genom en förmåga att fungera som security providers - bevara trovärdig regional stabilitet i ett strategiskt mönster som förändras. Rapporten diskuterar vilka säkerhetspolitiskt signifikanta friktioner som skulle kunna uppstå. Bl.a. berörs tänkbara framtida lägen där de nordeuropeiska ländernas egen förmåga att dämpa en krisutveckling är otillräcklig och där de gemensamma organisationerna NATO och EU ännu inte inträtt till stöd för regionen. Också former för en möjlig utökad samverkan och integration i regionen berörs.