Decoupling av godstransporterna och den ekonomiska utvecklingen

Författare:

 • Åkerman Jonas
 • Hedberg Leif

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1656--SE

Sidor: 55

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • decoupling
 • godstransporter
 • miljö
 • hållbar utveckling
 • lastbilar
 • BNP
 • freight transport
 • environment
 • sustainable
 • lorry
 • truck
 • GDP

Sammanfattning

Denna rapport handlar om möjligheterna att nå en så kallad decoupling. Begreppet decoupling definieras här som en utveckling där godstransportarbetet inte ökar lika snabbt som BNP. Syftena med denna rapport har varit, dels att göra en litteraturgenomgång, dels att strukturera möjligheterna till decoupling och dels att göra kvantitativa analyser på några delområden. En decoupling kan nås genom att produktionsstrukturen för en given vara förändras, antingen genom att produkten dematerialiseras eller genom att transportavståndet minskar. Decoupling kan också nås genom att konsumtionsmixen förändras övertiden. Resultaten från den input/outputanalys som gjorts i projektet visar att transportintensiteten skiljer sig relativt mycket åt mellan olika varugrupper. Livsmedel ligger allra högst med 26 tonkm/kkr medan tjänster i allmänhet ligger mellan 5 och 10 tonkm/kkr. Man kan också notera att ett effektivare utnyttjande av transportinfrastruktur och bebyggelse kan leda till minskningar av det totala transportarbetet genom ett minskat behov av nyinvesteringar. Vi konstaterar att det finns betydande problem med att använda begreppet decoupling. Kvantitativa analyser är mycket svåra att göra på grund av de komplexa sambanden i produktionssystemet och bristande statistiskt underlag. Risken för suboptimering är också stor. Exempelvis kan en miniatyrisering av produkter göra att man finner det lönsamt att byta transportslag från lastbil till flyg, vilket ökar den totala energianvändningen flera gånger om.