En reliabilitets- och validitetsstudie av en blickregistreringsutrustning

Författare:

  • Wahlund Ellinor

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1665--SE

Sidor: 133

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • blickregistrering
  • ögonrörelser
  • sackader
  • mental arbetsbelastning
  • eye tracking
  • eye movements
  • saccades
  • mental workload

Sammanfattning

Arbetets syfte var att utreda reliabilitet och validitet för en blickregistreringsutrustning, JAZZT från Ober Consulting, Polen, som finns på FOI i Linköping. Dessutom skulle utredningen klargöra huruvida JAZZT kan användas till att detektera mental arbetsbelastning. Tre olika studier gjordes på 17 försökspersoner. Endast sackader i horisontalled studerades, trots att utrustningen har ett flertal andra mätområden. Första studien utredde utrustningens reliabilitet och validitet, den andra och tredje studien studerade mental arbetsbelastning. Samtliga studier var kontrollerade experiment och uppbyggda som test-retest, ingen kontrollgrupp användes utan varje försökspersons resultat jämfördes med sina egna övriga resultat. Även subjektiva bedömningar togs med i utredningen då försökspersonerna fick svara på en enkät efter varje genomfört försök. Frågorna behandlade dels utrustningens komfort, dels upplevelsen av mental arbetsbelastning. Statistiska resultat togs fram med ANOVA Upprepad Mätning i Statistica. Resultaten visade bland annat signifikanta skillnader mellan de olika studierna och inga signifikanta skillnader mellan de inbördes försöken, vilket indikerar att JAZZT-utrustningen är reliabel och valid. Tillsammans med de subjektiva bedömningarna kan det också påvisas att utrustningen kan detektera mental arbetsbelastning. Rekommendation för fortsatt arbete är att studera JAZZT-utrustningens övriga mätområden. samt att testa utrustningen i verklig miljö, då samtliga studier i rapporten gjorts i lab-miljö.