Oceanografiska modeller: rekommendationer för Försvarsmakten

Författare:

 • Sigg Robert

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1671--SE

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Oceanografi
 • 1-D-modell
 • 3-D-modell
 • Probe
 • MITGCM
 • oceanography
 • one-D model
 • three-D model
 • Probe
 • MITGCM

Sammanfattning

En översikt görs av två angreppssätt vad gäller oceanografisk modellering. Den första metoden bygger på endimensionell modellering och exemplifieras här av programmet Probe. Den andra metoden är en tredimensionell modell och exemplifieras av programmet MITGCM. Genom deltagande i ett flertal marina övningar har det framkommit att behovet av oceanografisk information är tvåfaldig hos Försvarsmakten. Dels finns ett behov av oceanografiska prognoser för taktisk planering av operationer och dels finns ett behov av att kunna konstruera miljömodeller för till exempel taktikutveckling efter genomförda övningar. Utifrån de för- och nackdelar som Probe och MITGCM innehar rekommenderas följande: Som första steg implementeras Probe i ett taktiskt stödsystem som kallas COMBIS där fokus framför allt är utbildning av operatörer. Sedan sätts MITGCM upp för ett skärgårdsområde där modellen körs med både förenklad och tidsvarierande randvillkor. Avslutningsvis fokuseras arbetet på att köra modellens dataassimilationsdel. För att möta Försvarsmaktens behov på oceanografiskt stöd i internationella insatser modifieras modellerna så att om indata finns tillgängligt skall modellerna kunna köras för ett godtyckligt område.