Modellering av operatörsfunktionen med strukturella ekvationsmodeller

Författare:

 • Castor Martin

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1672--SE

Sidor: 28

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Strukturella ekvations modeller
 • LISREL
 • AMOS
 • modellering
 • operatör
 • mental arbetsbelastning
 • situationsmedvetande
 • prestationsvärdering
 • piloter
 • flygförare
 • FLSC
 • structural equation modeling
 • LISREL
 • AMOS
 • modeling
 • operator
 • mental workload
 • situation awareness
 • performance assessment
 • pilots
 • FLSC

Sammanfattning

Under 2002-2004 genomfördes en radarstudie vid FOI:s avdelning för StridsSimulering, FLSC (Flygvapnets Luftstrids Simulerings Center). Syftet med den av FMV beställda studien har varit att undersöka de operativa effekterna av ny nosradar till JAS 39 Gripen. Studien är en del i den systemutvecklingsprocess som ger FMV underlag för att driva materielanskaffningsprocessen vidare. Flygförarnas möjlighet att prestera med ett antal olika radaralternativ har därför studerats ingående. I samband med denna studie har en mängd data som belyser flygförarnas upplevelse och möjlighet att prestera med de utvärderade radaralternativen samlats in. MSI Metodutvecklingsprojektet har i samband med studien samlat in data som beskriver flygförarnas mentala arbetsbelastning, situationsmedvetande och operativa prestation. Möjligheten att med hjälp av strukturella ekvationsmodeller (SEM) statistiskt modellera delar av den stora mängd resultat som samlats in under studien beskrivs i rapporten för att visa på möjligheterna med denna analysmetod. Endast en delmängd av resultaten från studiens simuleringsveckor redovisas i rapporten. I rapporten görs inga jämförelser mellan de radaralternativ som studerats under radarstudien, för att undvika att denna metodrapport klassas som hemlig. Såväl kommersiell sekretess som försvarsmaktssekretess har påverkat utformning av rapporten. Det som presenteras är en statistisk modell som beskriver hur flera centrala aspekter av operatörsfunktionen relaterar till det operativa utfallet.