Regeringens befogenheter att sända väpnad styrka till andra länder: Möjliga tolkningar till förmån för ökade befogenheter vid insatser med specialförband

Författare:

  • Engdahl Ola
  • Lind Gustaf

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1681--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • FN-insatser
  • evakueringsoperationer
  • regeringsformens reglering
  • internationell rätt
  • peacekeeping operations
  • evacuation operations
  • international law

Sammanfattning

Denna rapport beskriver det svenska regelverket avseende möjligheten att skicka svenska militära styrkor i allmänhet, och svenska specialstyrkor i synnerhet, utomlands. Den redogör också för olika förslag om hur denna process kan förenklas. Författarna utgår från att specialförband används inom ramen för fredsoperationer med folkrättslig grund eftersom det inte finns ett entydigt folkrättsligt stöd för genomförandet av unilaterala evakueringsoperationer. Den rättsliga reglering som ofta hämmar en snabb beslutsprocess är kravet på riksdagens medgivande i det specifika fallet.Denna rapport försöker därför peka på olika rättsliga möjligheter att ge regeringen större kompetens att skicka svensk militär personal utomlands utan riksdagens medgivande.Författarna kommer inte att redogöra för de många goda anledningar som finns för att riksdagen har en viktig roll i sändandet av svenska styrkor utomlands utan kommer uteslutande diskutera hur förfarandet kan göras snabbare.