Detection of 192Ir in ground level air in Ursvik 20 September 2004 with Quarterly report on measurements in ground level air in Sweden

Författare:

 • Söderström Catharina
 • Arntsing Rune
 • Jansson Peter
 • Lindh Karin
 • Wilhelmsen Katarina

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1691--SE

Sidor: 12

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Luftburen radioaktivitet
 • deposition
 • 7Be
 • 137Cs
 • 131I
 • 192Ir
 • airborne radionuclides
 • deposition
 • 7Be
 • 137Cs
 • 131Ir
 • 192Ir

Sammanfattning

Isotopen 192Ir detekterades i filter från Ursvik, måndagen den 20 September 2004. Ingen av de övriga nationella stationerna visade på förekomst av 192Ir under samma period. Den uppmätta koncentrationen av 192Ir var ungefär 50 µBq/m3, motsvarande en total insamlad mängd av 2.36 Bq av 192Ir på filtret. Utsläppet visade sig komma ifrån Studsvik Nuclear AB produktionsanläggning ca 80 km söder om Ursvik och en preliminär uppskattning av utsläppt mängd var 58 kBq. Lokala mätningar och spridningsberäkningar visade att utsläppet av 192Ir var i storleksordningen 1 GBq. Detta stämmer väl med uppmätta mängder i Ursvik och med gjorda spridningsberäkningar. Stationer för filtrering av markluft finns på sex olika ställen i Sverige: Kiruna, Umeå, Gävle, Ursvik, Visby och Ljungbyhed. Filtren pressas och analyseras veckovis med hjälp av gammaspektroskopi med germaniumdetektor. Nederbörd samlas in på fyra av dessa stationer: Kiruna, Gävle, Ursvik och Ljungbyhed. Nederbördsproven askas in och mäts med hjälp av gammaspektroskopi. Halterna av Be-7 och Cs-137 presenteras för luft och nederbörd för de olika stationerna. I de fall andra antopogena radionuklider detekteras presenteras även dessa.