Perceived motion sickness and targeting performance

Författare:

  • Dahlman Joakim
  • Nählinder Staffan
  • Falkmer Torbjörn

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1735--SE

Sidor: 28

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • rörelsesjuka
  • skjutprestation
  • motion sickness
  • performance
  • targeting performance

Sammanfattning

I syfte att studera skjutprestation under påverkan av upplevd rörelsesjuka, med hjälp av subjektiva skattningar genomfördes en fältstudie med upprepad mätning. Skjutprestationen hos 22 värnpliktiga soldater, med begränsad erfarenhet av PBV 401 studerades efter två köromgångar i varierad terräng. Den upplevda rörelsesjukan skattades genom självskattningsformulär efter båda transporter. Prestation mättes med hjälp av en aukustisk registrering vid skjutbanan och med hjälp av instruktörer på plats. Hypotesen bekräftades genom att upplevd rörelsesjuka gav upphov till förämrad prestationsförmåga. En Varimax faktor analys delade in de skattade parametrarna i tre faktorer, där den andra korrelerade signifikant med skjutprestation och visade därmed på ett samband mellan försämrad skjutprestation och upplevda symptom. De två baseline skjutningarna korrelerade likaså med faktor två, och visade på att prestationsförmågan också försämrades mellan de två transport och skjuttillfällena. Studien bekräftar behovet av att studera röreslsesjuka och dess påverkan på prestationsförmågan med hjälp av objektiva prestationsmått som ett komplement till subjektiva självskattningar.